Audyt recyklera – cele i normy prawne

Firmy, które swoją działalność skupiają wokół recyklingu, przetwórstwa lub odzyskiwania odpadów opakowaniowych, mają obowiązek cyklicznego poddawania się audytowi recyklera. Dzięki niemu możliwe jest ustalenie, czy funkcjonują one zgodnie z przepisami krajowymi i ogólnoświatowymi. Otwiera to wiele dróg rozwoju biznesu i w znacznym stopniu wpływa na generowanie zysków.

Jakie normy prawne są podstawą do przeprowadzenia audytu?

Audyt recyklera odbywa się przeważnie na zlecenie samej zainteresowanej firmy. Rozpoczynając działalność przedsiębiorczą, której głównym lub pobocznym celem ma być recykling odpadów opakowaniowych, trzeba mieć świadomość, że wykazanie się spełnianiem z góry narzuconych norm jest koniecznością w tym sektorze gospodarki. W Polsce zarówno sposób przeprowadzenia audytów, kwalifikacje zewnętrznej firmy, jak i zasady nałożone na przedsiębiorstwa recyklingowe, określane są przez:

  • art. 46 ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. poz. 888 oraz z 2015r. poz. 1688);
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie rocznego audytu zewnętrznego przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPO, DPR, EDPO lub EDPR (Dz. U. 2015 poz. 2264);
  • Akredytowany weryfikator środowiskowy, o którym mowa w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 (rozporządzenie EMAS).

Cel audytu recyklera

Coroczny audyt recyklera ma za zadanie sprawdzenie, czy firmy działające w sektorze recyklingu działają zgodnie z wymielonymi już powyżej przepisami. Audytor sprawdza poprawność i wiarygodność dokumentów DPO, DPR, EDPO lub EDPR oraz dokonuje oceny procesu odzysku odpadów, w tym sprawności działania urządzeń, które towarzyszą temu procesowi.

Osoby zainteresowane audytem recyklera więcej istotnych informacji znajdą na stronie https://www.bureauveritas.pl/home/about-us/our-business/certification/management-systems/environment/audyt_odzysku_sprzetu_elektronicznego_i_elektrycznego.