Opiekun osoby starszej może ubiegać się o zasiłek opiekuńczy z dwóch źródeł

Pomoc społeczna i ZUS to instytucje, w których można ubiegać się o wsparcie finansowe, gdy sprawuje się opiekę nad osobą starszą lub gdy skończyło się 75 lat. Świadczenia pieniężne przyznawane są na wniosek opiekuna (ośrodki pomocy społecznej) lub automatycznie (ZUS).

Zasiłek opiekuńczy i dodatki pielęgnacyjne to wsparcie ze strony pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych, starszych po 75. roku życia i ich opiekunów. Dodatkowe środki przyznawane są po spełnieniu określonych warunków. Stosowne wnioski i niezbędne dokumenty należy złożyć w domu pomocy społecznej lub oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w zależności od tego, jakie świadczenie się ubiega.

Zasiłek opiekuńczy z pomocy społecznej pobierany na osobę starszą

W ośrodkach pomocy społecznej (MOPS lub GOPS) można ubiegać się o zasiłek opiekuńczy na osobę starszą. Taką możliwość mają osoby, na których ciąży obowiązek alimentacyjny (np. jeśli dzieci, które na mocy wyroku sądu zobowiązane są do płacenia alimentów na rzecz swoich rodziców będących w trudnej sytuacji materialnej) oraz małżonkowie (którzy nie mogą podjąć pracy lub z niej rezygnują w celu sprawowania opieki nad współmałżonkiem).

Ośrodek pomocy społecznej może przyznać zasiłek opiekuńczy, jeśli zaistnieje konieczność stałej opieki nad starszą osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym lub opieki nad osobą niepełnosprawną wymagającą stałej lub długotrwałej pomocy innej osoby.

Zasiłek opiekuńczy z pomocy społecznej na seniora wynosi 520 złotych miesięcznie. Aby go otrzymać, należy spełnić kryterium dochodowe określane przez ustawodawcę – dochód na osobę  w rodzinie osoby wymagającej opieki nie może przekraczać 764 złotych netto miesięcznie. Uzyskanie specjalnego zasiłku opiekuńczego możliwe jest tylko wtedy, gdy zostaną spełnione inne warunki określone przez ustawodawcę w ustawie z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2012 r. poz. 788 i 1529).

Oprócz zasiłku opiekuńczego można starać się także o zasiłek pielęgnacyjny, który przysługuje osobom powyżej 75. roku życia oraz osobom, które są niepełnosprawne w stopniu znacznym. W tym przypadku nie obowiązuje kryterium dochodowe. Zasiłek pielęgnacyjny wynosi 153 złote miesięcznie.

Wniosek o zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek pielęgnacyjny i niezbędne dokumenty (w tym oświadczenia) należy złożyć w lokalnym ośrodku pomocy społecznej.

Zasiłek opiekuńczy z ZUS-u na osobę starszą i dodatek pielęgnacyjny – zasady i wysokość

Zasiłek opiekuńczy z ZUS-u dla osoby opiekującej się członkiem rodziny polega na tym, że osoba sprawująca opiekę nad seniorem może w ciągu roku zawiesić wykonywanie obowiązków zawodowych na maksymalnie 14 dni i za ten czas otrzyma wynagrodzenie. ZUS wypłaca za każdy dzień opieki nad osobą starszą świadczenie obliczane na podstawie średniej miesięcznej pensji opiekuna w ostatnim roku. Podstawa wymiaru zasiłku to 80 procent.

Innym rodzajem świadczenia niż specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek opiekuńczy ZUS jest dodatek pielęgnacyjny z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jest on przyznawany osobom uprawnionym do emerytury lub renty uznanym za całkowicie niezdolne do pracy i do samodzielnej egzystencji, a także osobom, które skończyły 75 lat. Wysokość kwoty dodatku określa ZUS, niezbędne informacje można znaleźć na stronie zakładu.