Jak zacząć sprawę rozwodową?

Podjęcie decyzji o rozwodzie to pierwszy krok do zakończenia związku małżeńskiego. Rozwód wiąże się z dużą dawką stresu. Brak wiedzy na temat tego w jaki sposób przejść przez ścieżkę rozpraw i sądów, jest dodatkowym czynnikiem wzbudzającym w nas obawy. Poznanie podstawowych spraw związanych z rozwodem z pewnością usprawni cały proces.

Pozew rozwodowy – ważne informacje

Jak zacząć sprawę rozwodową? Gdy już zdecydowaliśmy, że chcemy rozwieść się ze współmałżonkiem, kolejnym krokiem jest złożenie pozwu rozwodowego. Musimy złożyć go do właściwego dla nas sądu. Co to oznacza? Sprawami rozwodowymi zajmuje się sąd okręgowy. Wybór sądu jest ściśle określony z naszym miejscem zamieszkania. Wniosek musi zostać złożony w okręgu, w którym w ostatnim czasie zamieszkiwali małżonkowie (lub jedno z nich).

Pozew rozwodowy musi spełniać wymogi formalne, tzn. musi zostać złożony na piśmie, w dwóch egzemplarzach. We wniosku musimy oznaczyć strony pozwu, czyli powoda i pozwanego. Kolejno należy podać imię i nazwisku zarówno powoda i pozwanego, ich miejsce zamieszkania, PESEL, należy również oznaczyć sąd, do którego wniosek zostanie złożony. Warto pamiętać, by na pozwie dodać, tak jak w przypadku innych dokumentów formalnych, datę i miejscowość.

Uzasadnienie pozwu rozwodowego

Bardzo ważnym etapem pisania wniosku rozwodowego, jest ustalenie o co wnosimy. Pamiętając o możliwościach jakie daje nam polskie prawo, należy ustalić, czy chcemy rozprawy z orzekaniem o winie, czy decydujemy się na rozwód bez orzekania o winie. W naszych żądaniach należy pamiętać, że jeśli mamy małoletnie dzieci, to warto zaznaczyć kto powinien sprawować władzę rodzicielską. Możemy wnieść o zasądzenie od pozwanego alimentów, tutaj trzeba pamiętać by podać kwotę jaką chcemy otrzymać. Jeśli chcemy powołać świadków na rozprawie rozwodowej, należy umieścić taką informację w pozwie.

Pozew rozwodowy musi zostać podpisany własnoręcznie, a do niego należy dołączyć niezbędne dokumenty: akt małżeństwa, akty urodzenia dzieci, zaświadczenie o zarobkach, a także odpis pozwu.

Złożenie pozwu rozwodowego

Jak już wcześniej zostało wspomniane, pozew rozwodowy należy złożyć w sądzie okręgowym. Wyraźnie wskazuje na to zapis z kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 41powództwo ze stosunku małżeństwa wytacza się wyłącznie przed sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda.

Papierologia, czyli dlaczego warto skorzystać z adwokata do spraw rozwodowych

Uporanie się ze złożeniem pozwu rozwodowego to dopiero początek drogi do rozwiązania małżeństwa. Często zdarza się, że wniosek rozwodowy zawiera błędy lub nieścisłości. Niejednokrotnie brakuje wszystkich informacji, jakie potrzebne są do wszczęcia procedury sądowej. Sąd wówczas zwraca się do powoda o uzupełnienie tych danych, co zdecydowanie wydłuża całą procedurę. Na szczęście nie musimy przygotowywać sami takich dokumentów. Z pomocą przyjdzie nam adwokat. Sprawy rozwodowe to jedne z ważniejszych profesji zarówno adwokatów, jak i radców prawnych. Adwokat o wiele szybciej i pewniej przeprowadzi nas przez meandry nieraz skomplikowanych procedur sądowych. Jeśli zależy nam na skuteczności i czasie warto skorzystać z profesjonalnych usług adwokata do spraw rozwodowych.